Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

AktualnościUWAGA!

 

Od dnia 1 października 2015 roku

serwis ZWINGiK

zwingik.szczecin.uw.gov.pl

pełni rolę archiwalną

 

 

Aktualne dane

znajdziecie Państwo na stronie:

szczecin.uw.gov.pl 

 

 

 

 


12015-07-22
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 985)
22015-07-21
Konferencja w Luboradzy 15-16 lipca 2015 r.
32015-07-21
1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego (DzU poz. 831), zmieniająca przepisy dotyczące uwierzytelniania dokumentów, a także postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi
42015-07-21
Zmiana ustawy Prawo budowlane - aktualizacja
52015-06-02
Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie pobierania opłaty za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartogarficznych
62015-06-02
Postanowienie Sądu Najwyższego dotyczące m.in. dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości w dziale I Księgi Wieczystej
72015-06-01
Spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Nazoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną województwa zachodniopomorskiego
82015-06-01
Powołanie Przewodniczącego oraz członków Zarządu Związku Celowego Powiatów województwa zachodniopomorskiego
92015-04-23
Jednolite teksty ustawy PGiK i rozporzadzenia EGiB
Na stronach ISAP Sejmu RP ukazały się obwieszczenia o jednolitych tekstach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
102015-01-22
Zmiany organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Goleniowie
112014-12-19
† Pani Halina Padewska
122014-10-31
Spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Nazoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną województwa zachodniopomorskiego
132014-09-04
Narada regionalna Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zaplanowana na 15.09.2014 r. w Poznaniu
142014-07-11
Spotkanie ZWINGiK ze słuzbą geodezyjną województwa zachodniopomorskiego 10 lipca 2014 r.
152014-07-10
Opublikowano zmianę ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
162014-07-03
Wprowadzenie opłat za korzystanie z ASG-EUPOS
172014-07-03
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nowelizację PGiK
182014-05-27
Spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Nazoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną województwa zachodniopomorskiego
192014-04-24
Poprawiony załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewdencji gruntów i budynków
202014-04-24
Opublikowano jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami
212014-04-01
Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie interpretacji przepisu par. 15 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik
222014-04-01
Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie umieszczania klauzul na dokumentach wydawanych z ewidencji gruntów i budynków z dnia 3 marca 2014 r.
232014-02-27
Informacja dotycząca wydawania dzienników praktyk zawodowych
242014-02-18
Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie określenia współrzędnych osnowy pomiarowej metodą RTN-RTK z dnia 17 stycznia 2014 r.
252014-02-11
Opublikowano rozporządzenie MAiC w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
262014-02-10
Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie stacji referencyjnych z dnia 12 gudnia 2013 r.
272014-01-13
Spotkanie robocze WINGiK ze Służbą Geodezyjną województwa zachodniopomorskiego
282013-12-19
Opublikowano rozporządzenie MAiC zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
292013-11-29
Spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
302013-11-14
Spotkanie szkoleniowe WINGiK z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz przedstawicielami nadleśnictw
312013-10-23
Stanowisko GGK w sprawie podziałów - przyjęcie granic do podziału , a wywiad terenowy
322013-10-23
Uprawnienia zawodowe - "Dziennik praktyk zawodowych"
332013-10-08
Opublikowano rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
342013-10-04
Opublikowano nowelizację ustawy o scaleniu i wymianie gruntów
352013-10-04
Spotkanie robocze Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze Służbą Geodezyjną Województwa Zachodniopomorskiego - 01.10.2013 r.
362013-09-11
Opublikowano korekty do rozporządzenia o BDOT i BDOO.
372013-07-25
Opublikowano ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
382013-07-17
Wyjaśnienia GGK dot. aktualizacji MZ,redakcji mapy do celów projektowych oraz schematów GML.
392013-07-17
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opłat za czynności związane z prowadzeniem Zasobu
402013-04-09
Opublikowano rozporządzenie MAiC w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
412013-02-27
Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
422013-02-27
Zaproszenie na Konferencje "GML w praktyce", która odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. w Warszawie. Na konferencji będzie poruszana problematyka modelowania i budowania systemów GIS w kontekście zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym.
432013-02-07
Stanowisko GGK w sprawie treści dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków gruntów pod stawami Wsr
442013-01-28
Szkolenie w sprawie "Klasyfikacji gruntów i ochrony gruntów" odbędzie sie w Szczecinie dnia 12 lutego 2013 r.
452013-01-15
Terminy spotkań dla przedstawicieli poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego w sprawie uzgodnień mających na celu eliminację rozbieżności w przebiegu granic powiatów w związku z weryfikacją danych inicjalnej bazy danych PRG w zakresie granic jednostek i obrębów ewidencyjnych.
462013-01-07
Stanowisko GGK w sprawie ujednolicenia procedury koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zakresie przyłączy, instalacji oraz WLZ - wewnętrznych linii zasilających w świetle aktualnych przepisów prawa
472012-12-03
Szkolenie z zakresu osnów geodezyjnych organizowane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogarfaicznej
482012-11-28
Podpisano List intencyjny pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
492012-11-22
Szkolenie "Pozyskiwanie, udostępnianie i wymiana danych PZGiK" odbędzie się w Szczecinie w dniu 16 stycznia 2013 r.
502012-11-15
Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
512012-11-15
Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
522012-10-30
Wznowienie wykładów Szczecińskiej Akademii Geodetów
532012-10-30
Stanowisko Gółwnego Geodety Kraju dotyczące obowiązku posiadania uprawnień z zakresu 3 przy zakładaniu i modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych.
542012-10-30
Szkolenie dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej organizowane przez Głównego Geodetę Kraju - prezentacje
552012-10-24
Spotkanie robocze WINGiK ze Służbą Geodezyjną województwa zachodniopomorskiego
562012-09-21
Stanowisko GGK w sprawie dokumentacji geodezyjnej nie będącej częścią składową pzgik, a będącą podstawą orzekania w sprawie podziałów nieruchomości
572012-09-21
Konferencja w Pogorzelicy 19 - 22 września 2012 r.
582012-09-17
Szkolenie "Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości" odbędzie się w Szczecinie w dniu 2 października 2012 r.
592012-09-14
KRMC przyjął projekt rozporządzenia w sprawie GESUT, BDOT 500 i mapy zasadniczej
602012-09-12
Projekt rozporządzenia MAiC o PZGiK skierowany do konsultacji
612012-09-05
Wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju do rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
622012-07-24
Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący niekonstytucyjności opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
632012-07-24
Opublikowano rozporządzenie RM zmieniające rozp. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach
642012-07-24
Opublikowano rozporządzenie RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
652012-07-18
Projekt rozporządzenia MAiC zmieniający rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 13.07.2012 r.
662012-07-18
Stanowisko GGK w sprawie obowiązku przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do pzgik przed wydaniem wyroku przez sąd.
672012-06-18
Główny Geodeta Kraju wybrany
682012-05-25
Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie aktualizacji map glebowo-rolniczych
692012-04-25
Opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
702012-04-23
Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie stosowania opłat za przekazywanie danych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
712012-04-22
Spotkanie WINGiK z Geodetą Województwa i Geodetami Powiatowymi

:: Copyright © 2008-2017 :: Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna :: powered by: ppPORTAL ::